یادداشت های یک دانش جو

برای ساختن باورهایی استوارتر و ریشه دارتر

یادداشت های یک دانش جو

برای ساختن باورهایی استوارتر و ریشه دارتر

یادداشت های یک دانش جو

نوشتن برایم همچون مشق اندیشیدن است. می نویسم پس هستم!

یا رب الحبوب و الثمار
به نام خدای دانه ها و میوه ها
grape
الهام یوسفی هستم.

1. کارشناسی مهندسی کشاورزی، گرایش گیاه پزشکی- دانشگاه صنعتی اصفهان
2. کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی درسی - دانشگاه پیام نور اصفهان
3. دانشجوی دکتری علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی درسی- دانشگاه اصفهان

پژوهشگر و آموزگار تفکر نقادانه
موضوعات مورد علاقه: مهارت تفکر نقادانه (/سنجشگرانه)، فرهنگ، روش شناسی تحقیق